تماس با ما

 

کیلومتر 22 جاده صوفیان - تبریز/ شهرک سرمایه گذاری خارجی / نبش آسیای 4
تبریز 041
ایران
+98413161
info@polymerbag.com - sale@polymerbag.com
نقشه گوگل